Quality of motion Training Rotterdam

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN QUALITY OF MOTION 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke dienst van Quality of Motion (hierna: ‘’QOM’’). QOM biedt trainingen aan voor particulieren.

Door het sluiten van een overeenkomst, bij registratie en deelname aan een les en/of het aanmaken van een account in de Quality of Motion online registratiesysteem (Virtuagym), gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op www.qualityofmotion.nl. Ook zijn deze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

QOM is gevestigd aan de Gerrit van de Lindenstraat 52 te Rotterdam ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder het nummer 74098527.

1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

a. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een wettelijk voorschrift, Europese richtlijnen of onredelijk bezwarend wordt geacht, zal uitsluitend de betreffende bepaling of deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven.

b. Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden op grond van enige wet, richtlijn of de redelijkheid en billijkheid nietig of vernietigd is, is het QOM toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling.

2. OVEREENKOMST

a. Een overeenkomst tussen QOM en haar deelnemer, contractpartner of wederpartij ontstaat door ondertekening van een opdrachtovereenkomst (hierna: overeenkomst).

b. Wijzigen van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van QOM. Wijziging van een overeenkomst kan kosten met zich meebrengen.

c. Aanmeldingen voor de reguliere trainingen dienen gedaan te worden via het daarvoor bestemde (online) aanmeldingssysteem. De aanmelding via dit systeem is verplicht, tenzij anders afgesproken.

d. Deelnemers kunnen een training, voor aanvang, nog annuleren. In het aanmeldingssysteem staat per training de desbetreffende termijn aangegeven waarbinnen dit dient te geschieden. Bij niet (tijdig) annuleren is restitutie van het lesgeld niet mogelijk.

f. Voor elke minuut dat een deelnemer te laat is voor een training, moet de deelnemer 10 burpees doen.

g. QOM is ten allen tijde gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen

h. Bij het afsluiten van een abonnement/lidmaatschap geldt er een opzegtermijn van 1 maand ten opzichte van de startdatum. De opzegging moet schriftelijk worden ingediend per de 1e van elke maand

3. CREDITS & GELDIGHEID

Klanten kunnen via het aanschaffen van een Personal Training Pakket of Groepstraining abonnement/losse groepstraining zichzelf aanmelden via de app van QOM. Per pakket en abonnement krijg je een aantal credits gestort op je account. Een Credit is tegoed, waarmee je training kan boeken. De credits van QOM hebben een minimale looptijd zoals aangegeven op de website. Hierop bestaan geen uitzonderingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of is afgesproken. Onder credit verstaan we het volgende:
– 1 personal training credit staat gelijk aan1 te boeken training van een half uur.

– 1 Duo training credit (in het systeem ‘vermeld’ als personal training) staat gelijk aan 1 te boeken training.

– 1 groepstraining credit staat gelijk aan 1 te boeken training.

De geldigheid van de credits per pakket zijn als volgt:
Personal Training 10 (PT10) = 2,5 maand geldig
Personal Training 25 (PT25) = 3,5 maand geldig
Personal Training 50 (PT50) = 6 maanden geldig
DUO Training 10 = 2,5 maand geldig
DUO Training 25 = 3,5 maand geldig
DUO Training 50 = 6 maanden geldig
Groepstraining abonnementen zijn abonnementen waarbij er maandelijks credits op je account wordt gestort. Deze credits zijn een maand geldig en neem je niet mee naar de volgende maand. De groepsabonnementen kun je per maand of per jaar afnemen.
We bieden de volgende groepsabonnementen aan:
Groep 5 maand abonnement: 5 groepstraining credits per maand gestort, maandelijks opzegbaar (met tenminste 1 maand opzegtermijn).
Groep 5 Jaar abonnement: 5 groepstraining credits per maand gestort, naar een jaar maandelijks opzegbaar (met tenminste 1 maand opzegtermijn).
Groep 10 maand abonnement: 10 groepstraining credits per maand gestort, maandelijks opzegbaar (met tenminste 1 maand opzegtermijn).
Groep 10 Jaar abonnement: 10 groepstraining credits per maand gestort, naar een jaar maandelijks opzegbaar (met tenminste 1 maand opzegtermijn).
Pakketten stoppen automatisch en kunnen in overleg worden verlengd.
Pakketten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij anders is afgesproken.
Bij zware blessures, een zwangerschap of een langdurig bezoek aan het buitenland kunnen wij het abonnement bevriezen/verlengen. QOM kan hiervoor een doktersverklaring verlangen.
4. BETALING

a. Betalingen dienen te geschieden via automatische incasso, bankoverschrijving of betaal link (iDeal) met inachtneming van  de aangegeven betalingstermijn.

b. QOM heeft het recht uitvoering van haar verplichting op te schorten, indien de deelnemer, contractpartner of wederpartij niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. WIJZIGING OF OPSCHORTEN OVEREENKOMST DOOR QOM TRAINING

a. QOM behoudt zich het recht voor, om bij onvoldoende belangstelling voor een groeps- en of personal training, de training te annuleren.

b. Buitengewone omstandigheden leveren voor QOM overmacht op en ontheffen QOM van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is QOM ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

c. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. QOM is niet financieel aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.

6. ANNULERING/BEËINDIGING TRAININGSTRAJECT OF ABONNEMENT DOOR DE DEELNEMER, CONTRACTPARTNER OF WEDERPARTIJ

a. Annuleren van een inschrijving voor een trainingstraject kan alleen schriftelijk en vóór het trainingstraject is gestart. QOM bevestigt de annulering schriftelijk. In het geval dat het trainingstraject is gestart, kan niet meer worden geannuleerd.

7. AANSPRAKELIJKHEID

a. QOM, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of materiële of immateriële schade van deelnemers aan een training. Deelname aan een training van QOM geschiedt op eigen risico. Een training kan intensief en blessuregevoelig zijn. De deelnemer, contractpartner of wederpartij dient zelf in te schatten of hij/zij/hen geschikt is voor deelname aan de training. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien de deelnemer, contractpartner of wederpartij een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de deelnemer, contractpartner of wederpartij advies in te winnen bij een arts. QOM behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

b. Ook is QOM niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de training.

8. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

a. Om uitvoering te geven aan de overeenkomst beschikken we over uw persoonsgegevens. QOM verwerkt uw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

b. In de privacy statement van QOM wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacy statement van QOM kunt u terugvinden op www.qualityofmotion.nl/privacy-statement-quality-of-motion/.

9. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met QOM aangegaan, is het Nederlands recht van toepassing.

c. Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, en die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Rotterdam.