Quality of motion Training Rotterdam

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst van de personal trainers van Quality of Motion (hierna: ‘’QOM’’). Door het sluiten van een overeenkomst, inclusief verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden QOM, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

QOM is gevestigd aan de Gerrit van der Lindenstraat 49 te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder het nummer 74098527.

1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
a. QOM drijft een onderneming die onder meer fitness trainingen en outdoor workouts voor particulieren verzorgt onder de naam “Quality Time”, “Crew Training” en “Circuit Training”.
b. Deze Algemene Voorwaarden QOM zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding inzake een training die op enig moment tussen QOM en een deelnemer, contractpartner of wederpartij van toepassing is of wordt. Bij registratie gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden QOM.
c. Iedere rechtsverhouding inzake een training met QOM valt onder deze Algemene Voorwaarden QOM en slechts in gevallen indien daarvan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze Algemene Voorwaarden QOM geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gelaten.
d. De Algemene Voorwaarden QOM zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden QOM Personal Training verstrekt.
e. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden QOM strijdig is met een wettelijk voorschrift, Europese richtlijnen of onredelijk bezwarend wordt geacht, zal uitsluitend de betreffende bepaling of deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven.
f. Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden QOM op grond van enige wet, richtlijn of de redelijkheid en billijkheid nietig of vernietigd is, is het QOM toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling.

2. OVEREENKOMST
a. Een overeenkomst tussen QOM en haar deelnemer, contractpartner of wederpartij ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit registratie en ondertekening van een opdrachtovereenkomst (hierna: overeenkomst).
b. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van QOM. Wijziging van een overeenkomst kan kosten met zich meebrengen.
c. Voor QOM ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door haar deelnemer, contractspartner of wederpartij aan haar verplichtingen is voldaan.
d. Aanmeldingen voor de reguliere trainingen dienen gedaan te worden via het daarvoor bestemde (online) aanmeldingssysteem. De aanmelding via dit systeem is verplicht.
e. Deelnemers kunnen zich voor aanvang van een reguliere training nog uitschrijven. In het aanmeldingssysteem staat per training de desbetreffende termijn aangegeven waarbinnen dit dient te geschieden. Bij later of niet annuleren is restitutie van het lesgeld niet mogelijk.
f. Voor elk minuut dat een deelnemer te laat is van een les, moet de deelnemer 10 burpees doen.
g. QOM is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen indien er sprake is van een geldige reden.

3. GELDIGHEID PERSONAL TRAINING, SMALL GROUP & CIRCUIT CREDITS
a. Pakketten van QOM hebben een minimale looptijd zoals aangegeven op de website. Hierop bestaan geen uitzonderingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
b. Pakketten stoppen automatisch en worden in overleg verlengd.
c. Pakketten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
d. Bij zware blessures, een zwangerschap of een langdurig bezoek aan het buitenland kunnen wij het abonnement bevriezen/verlengen. QOM kan hiervoor een doktersverklaring verlangen.

4. BETALING
a. Betalingen dienen te geschieden via website, factuur of app(ideal) in de aangegeven betalingstermijn.
b. QOM heeft het recht uitvoering van haar verplichting op te schorten, indien de deelnemer, contractpartner of wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. WIJZIGING OF OPSCHORTEN OVEREENKOMST DOOR QOM PERSONAL TRAINING
a. QOM behoudt zich het recht voor de circuit training bij onvoldoende belangstelling te annuleren.
b. Buitengewone omstandigheden leveren voor QOM overmacht op en ontheffen QOM van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is QOM ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
c. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. QOM is niet financieel aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.

6. ANNULERING OP BEËINDIGING TRAININGSTRAJECT OF ABONNEMENT DOOR DE DEELNEMER, CONTRACTPARTNER OF WEDERPARTIJ
a. Annuleren van een inschrijving voor een trainingstraject kan alleen schriftelijk en vóór het trainingstraject is gestart. QOM bevestigt de annulering schriftelijk. In het geval dat het trainingstraject is gestart, kan niet meer worden geannuleerd.

7. AANSPRAKELIJKHEID
a. QOM, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers aan een training. Deelname aan een training van QOM Personal, Smallgroup- en Circuit Training geschiedt op eigen risico.
b. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van QOM Personal, Smallgroup- en Circuit Training haar medewerkers en trainers, is QOM niet aansprakelijk.
c. QOM is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is QOM niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de training. Een training kan intensief en blessuregevoelig zijn. De deelnemer, contractpartner of wederpartij dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de training. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien de deelnemer, contractpartner of wederpartij een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de deelnemer, contractpartner of wederpartij advies in te winnen bij een arts. QOM behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
d. QOM is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers, contractpartners of wederpartijen. De deelnemer, contractpartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor eigen schade geleden ten gevolge van de deelname aan de training.

8. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY
a. QOM respecteert de privacy van haar deelnemer, contractpartner of wederpartij en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. QOM gebruikt deze gegevens slechts om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw voorafgaande toestemming. QOM zal uw persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren.
b. De verstrekte informatie op de website www.qualityofmotion.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
c. Hoewel QOM Personal Training de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van deze website, kan QOM niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. QOM aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van QOM sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
d. De website www.qualityofmotion.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeld merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van QOM

9. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
a. Van deze Algemene Voorwaarden QOM kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door QOM
b. Op elke overeenkomst tussen QOM en een deelnemer, contractpartner of wederpartij is Nederlands Recht van toepassing.
c. Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden QOM van toepassing zijn, en die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Rotterdam.