Privacy Statement Quality of Motion

Dit is het Privacy Statement van Quality of Motion (QOM). Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Je kunt erop rekenen dat jouw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de privacy wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarom heeft QOM een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor jou even wat zaken op een rijtje gezet over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Je kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, voor welke doelen, wie jouw gegevens mag bekijken, hoe wij jouw gegevens bewaren, aan wie wij jouw gegevens doorgeven en welke invloed jij daarop zelf hebt. Jouw privacybelang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een persoon en dat ben jij. Je kunt denken aan; jouw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres. Dit soort gegevens krijgen wij van jou als je bijvoorbeeld een formulier invult, een e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als je de website van QOM bezoekt, geef je ons toestemming om persoonsgegevens te verwerken. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie. 

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die QOM van jou op een of andere manier verwerkt in het kader van onze trainingen, onze abonnementen, webshop en/of je account.

Van wie verwerkt QOM persoonsgegevens?

Van alle personen die bij ons trainen, iets bestellen en/of op een of andere manier contact hebben met ons, of die de website van QOM bezoeken. Ook verwerken wij persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten van QOM. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is QOM, gevestigd aan de Gerrit van de Lindestraat 49 (3022 TD) in Rotterdam. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruikt QOM jouw persoonsgegevens?

QOM mag alleen persoonsgegevens van jou verwerken als de wet dit toestaat. QOM verwerkt alleen jouw persoonsgegevens wanneer:

  • jij toestemming geeft (bijvoorbeeld; toestemming voor het gebruik van cookies, onze nieuwsbrief);
  • de verwerking van jouw gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld; een abonnement, proefles of iets dat je in onze webshop koopt);
  • de verwerking van jouw gegevens noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen (bijvoorbeeld; financiële gegevens voor onze boekhouding);
  • de verwerking van jouw gegevens noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid; en
  • de verwerking van jouw gegevens noodzakelijk is met het oog op het belang van QOM, waarbij uw belang niet prevaleert (bijvoorbeeld; klanttevredenheidsmeting). 

QOM verwerkt jouw persoonsgegevens in het bijzonder voor de volgende activiteiten: 

Om in contact met jou te blijven

Als je klant bij ons bent, willen wij je goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Op onze website staat een contactformulier ‘Hey Quality!’. Daarin vragen wij jouw voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Dit doen wij om contact met je op te nemen en te onderhouden. Wanneer je aan training bij ons afneemt, hebben wij jouw naam en rekeningnummer nodig om jou betalingen te kunnen doen. Wij kunnen jouw naam dan ook aan anderen doorgeven. Bijvoorbeeld In het kader van het betalingsverkeer.  Ook vragen wij jouw persoonsgegevens als wij een account aanmaakt (bijvoorbeeld om een proefles te volgen). In dat geval vragen wij ook, naast de hier bovengenoemde gegevens, om jouw adres, postcode, huisnummer en woonplaats.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten

Om jou goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze trainingen en overige diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als jij ons een vraag stelt over een product of onze dienstverlening of als wij jou vragen over wat je van onze trainingen vindt.

Voor promotie- en marketingdoeleinden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden, wanneer je daarvoor jouw toestemming hebt gegeven. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe training of een nieuw product dat mogelijk interessant voor je is. Of om beter op jouw wensen te kunnen inspelen. Wil je niet dat wij je benaderen voor commerciële doeleinden? Dan kunt je dit aangeven bij ons, je kunt altijd weer je toestemming intrekken. Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren verwerken wij persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten, zoals adresgegevens, e-mailadres en jouw bezoek aan onze webpagina’s. Op basis van gegevens uit interne, externe bronnen en jouw bezoek aan onze webpagina’s, kan QOM jou passende en gerichte commerciële aanbiedingen doen, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet.

Om overeenkomsten met zakelijke klanten aan te gaan en uit te voeren

Als je voor jouw werk contact hebt met QOM kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of jij jouw bedrijf mag vertegenwoordigen. Wij verwerken persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van contracten met klanten, zoals het sluiten van een overeenkomst en voor het onderhouden van onze relatie met klanten. Zo leggen wij bijvoorbeeld naam en adresgegevens vast van een klant of zijn vertegenwoordigers en passen wij bij wijziging deze gegevens aan. 

Om wettelijke verplichtingen na te komen

Wij moeten op basis van bepaalde wet- en regelgeving gegevens over jou verzamelen. Denk hierbij aan jouw rekeningnummer en andere financiële gegevens voor onze boekhouding. Wet- en regelgeving kan ons er ook toe verplichten om gegevens over jou aan een overheidsinstelling of aan een toezichthouder door te geven. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst of de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe gaat QOM met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met jouw persoonsgegevens om. 

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. 

Wanneer je vindt dat wij deze regels, in ons Privacy Statement, niet of onvoldoende naleven kun je een klacht indienen bij de AP. Laat het ons wel eerst even weten, misschien kunnen we dan samen snel tot een passende oplossing komen. Mocht dat toch niet lukken, de contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag

0900-2001201

Veilig

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen, neemt QOM passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. 

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen QOM niet iedereen toegang heeft tot jouw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben. 

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Als de inbreuk op jouw persoonsgegevens voor jou mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we je dit zo snel mogelijk weten. 

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat jouw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van QOM is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor mensen die door QOM zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in jouw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht. 

Hoelang bewaren we uw gegevens?

QOM bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. 

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer je ons hiervoor jouw toestemming hebt gegeven. 

QOM kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend QOM haar medewerking. 

Doorgeven van jouw gegevens naar landen buiten de Europese Unie 

QOM zal jouw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer je een verklaring hebt getekend waarin je toestemming geeft voor de doorgifte. 

Persoonlijk contact met QOM

Veel contacten tussen jou en QOM verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of social media. Persoonsgegevens die je daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, social media (Facebook, Twitter) of via (contactformulieren op) www.qualityofmotion.nl contact met QOM. Ook sms, Whatsapp en chatten wordt ingezet. Het initiatief om contact te hebben kan bij jou vandaan komen maar ook van QOM. De persoonsgegevens die je daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door QOM worden verwerkt. Bijvoorbeeld om jouw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bezoek aan de website van QOM

Als je onze website bezoekt, registeren we jouw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder lees je waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wat doen we met jouw IP-adres?

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als je internet met jouw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kun je niet internetten. QOM houdt IP-adressen bij om je te behoeden voor internetfraude.

Wat doen we met jouw bezoekgegevens?

Op de webpagina’s van QOM worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van QOM klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.

Wat doen we met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen.

Met jouw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op jouw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van jouw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wat zijn jouw rechten?

Wanneer QOM persoonsgegevens van jou verwerkt, heb je volgens de privacywetgeving (AVG) bepaalde rechten. Jouw rechten zullen hieronder worden toegelicht. 

Wij stellen je op de hoogte als wij persoonsgegevens van jou verwerken

QOM informeert je graag over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij jouw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die jij hebt en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen. 

Inzage in jouw gegevens

Ben je klant van QOM en wil je zien welke persoonsgegevens van je bij ons bekend zijn? Dan kunt je gebruikmaken van jouw ‘Recht van inzage’. We willen dan wel graag weten welke persoonsgegevens je graag wilt inzien. 

Recht op rectificatie 

Je hebt het recht om gegevens te rectificeren (wijzigen) als jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heb je het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als jouw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt. Wij zullen andere organisaties, die jouw gegevens van ons hebben ontvangen, op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt. 

Recht op gegevens wissing (verwijdering)

Daarnaast heb je het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer jouw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, je bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer jouw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we soms verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van jou te bewaren. 

Recht op beperking van de verwerking

Ook heb je het recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake als je de juistheid van de gegevens betwist, als je van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens door QOM onrechtmatig (in strijd met de wet) is. 

Recht van bezwaar 

Tegen verwerking van jouw persoonsgegevens door QOM kun je bezwaar maken als jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer je niet wilt dat wij jouw persoonsgegevens gebruiken om je persoonlijke aanbiedingen te doen. 

Recht op dataportabiliteit 

Wanneer je zelf jouw persoonsgegevens aan ons hebt gegeven heb je, in bepaalde gevallen, het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij jouw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan jou zullen verstrekken, wanneer jij ons daarom verzoekt.  

Hoe kunt je jouw rechten uitoefenen?

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, kunt je altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een e-mail aan ons te sturen, voorzien van jouw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op jouw verzoek. 

Wij kunnen je vragen je te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. 

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer je ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Over dit privacy statement

QOM kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 1 januari 2020. De meest recente versie vindt je altijd op www.qualityofmotion.nl.

Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op: 

Quality of Motion
Gerrit van de Lindestraat 49
3022 TD Rotterdam

Tel: 06 2504 2610

E-mail: trainen@qualityofmotion.nl